Veel werkgevers niet bekend met subsidieregelingen

Contact

Ongeveer een kwart van de organisaties (28%) maakt in 2016 gebruik van 1 of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of loondispensatie (11%) en korting of vrijstelling van premies voor sociale verzekeringen (11%) komen het vaakst voor.

Veel werkgevers zijn niet bekend met de regelingen. Ruim 1 op de 10 werkgevers (12%) kent geen van de genoemde regelingen. Het minst bekend is beschut werk (driekwart is hier niet mee bekend). Ook de no-riskregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting voor sociale verzekeringen hebben weinig bekendheid. Bijna de helft van de werkgevers (49% en 45%) kent deze regelingen niet. Grote bedrijven zijn beter op de hoogte dan kleine. De bekendheid met de regelingen is het grootst in de sector overheid en het kleinst in de sectoren handel, transport en zakelijke dienstverlening.

Uit: Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017, Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2017

243