Uitspraak Hoge Raad: slapende dienstverbanden

Contact
writing-1149962_1920

In april is in de nieuwsbrief al aandacht geweest voor slapende dienstverbanden. Werkgevers houden zieke werknemers ook na de periode na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte in dienst, zonder dat deze werknemers aan het werk zijn. Met deze slapende dienstverbanden ontloopt de werkgever het betalen van een transitievergoeding.

Op 8 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een voorstel aan de werkgever heeft gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om daarbij de transitievergoeding te betalen.

De Hoge Raad oordeelt dat uit goed werkgeverschap voortvloeit dat een slapend dienstverband in beginsel moet worden beëindigd als de werknemer dat wenst en als de werkgever geen redelijk belang heeft bij de voortduring van de arbeidsovereenkomst. Er zou wel een redelijk belang zijn als er nog mogelijkheden zijn tot re-integratie van de werknemer. Een werkgever die niet de financiële middelen heeft tot betaling van de vergoeding is hierop uitgezonderd tot de compensatieregeling in 2020 ingaat.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door de wettelijke verplichting, tot de hoogte die verschuldigd zou zijn op de dag nadat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Hiermee hoeft geen rekening te worden gehouden met het bedrag dat de werkgever op het UWV kan verhalen.

243