Reparatieregeling ex- WGA – eigenrisicodragers

Contact
szw

Ondanks het feit dat dit nieuwsitem ook via het Enkwest kanaal aan u is gestuurd, willen wij het nogmaals onder de aandacht brengen gezien het grote mogelijke belang voor sommige van uw klanten.

Minister Asscher gaat het voor een aantal werkgevers eenmalig mogelijk maken om de anti-duiventil regeling uit de WIA-wetgeving te omzeilen. Werkgevers waarvan begin dit jaar tegen hun wil het eigenrisicodragerschap is beëindigd, hoeven daardoor niet eerst drie jaar publiek verzekerd te zijn voordat zij weer eigenrisicodrager mogen worden.

Per 2017 is in de WGA-financiering het WGA-flex-risico samengevoegd met het WGA-vast-risico. Vanaf dat moment zijn werkgevers publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor hun volledige WGA-risico. Omdat het WGA-eigenrisicodragerschap werd uitgebreid met het WGA-flex-risico, moesten alle bestaande eigenrisicodragers voor 1 januari 2017 een nieuwe garantieverklaring aanleveren. Voor deze operatie hebben verzekeraars en de Belastingdienst afspraken gemaakt, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verzekeraars leverden hierbij een bestand met garantieverklaringen aan bij de Belastingdienst. De werkgevers op dat bestand werd door de fiscus vervolgens vergeleken met een bestand van bestaande eigenrisicodragers. Als er geen garantieverklaring voor een werkgever was geleverd, dan kon de werkgever een beschikking in verband met de beëindiging van eigenrisicodragerschap tegemoet zien.

Als de verzekeraar om welke reden dan ook ten onrechte geen garantie heeft geleverd, dan is de eigenrisicodrager terug naar de publieke verzekering gegaan. Ook als de werkgever eigenrisicodrager wilde blijven. Er is tussen de Belastingdienst en de verzekeraars geen mogelijkheid afgesproken om het ten onrechte niet afgeven van een garantieverklaring te herstellen. Door administratieve fouten bij verzekeraars zijn sommige eigenrisicodragers daardoor per 2017 tegen hun zin teruggekeerd naar de publieke WGA-verzekering. Zij zijn normaal gesproken wettelijk verplicht om 3 jaar via UWV en Belastingdienst verzekerd te zijn. Daar komt nog bij dat bij (middel)grote werkgevers de WGA-premie wordt vastgesteld op eventuele WGA-schade die tijdens eigenrisicodragerschap ontstaan is. Verzekeraars voelen zich hier verantwoordelijk voor en hebben gepleit voor een oplossing. Asscher komt hen tegemoet.

Oplossing

In een brief die de minister (28-8-2017) naar de Tweede Kamer zond, legt Asscher uit hoe hij de gedupeerde ex-eigenrisicodragers wil helpen. Voor deze werkgevers wordt een uitzondering gemaakt in de anti-duiventilregeling. Deze regeling houdt in dat toestemming voor eigenrisicodragen niet wordt verleend, gedurende drie jaren nadat het door de werkgever zelf dragen van het WGA-risico is ge- of beëindigd. Met deze systematiek wordt voorkomen dat werkgevers enkel en alleen voor premievoordeel op de korte termijn veelvuldig switchen tussen de publieke en de private WGA-verzekering. Bij de gedupeerde werkgevers is hier geen sprake van. Zij hebben bij hun verzekeraar of adviseur immers aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven. Als de werkgever kan bewijzen dat hij ten onrechte teruggekeerd is in de publieke verzekering, dan krijgt hij de mogelijkheid om per 1 juli 2018 weer eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat zijn eigenrisicodragerschap ten onrechte is beëindigd. Het Verbond van Verzekeraars helpt hen daarbij door een lijst op te stellen met werkgevers waarvan verzekeraars formeel verklaren dat zij tijdig hebben aangegeven per 2017 eigenrisicodrager te willen blijven. Werkgevers kunnen bij het Verbond informeren of zij zijn opgenomen op de lijst. Ook is er via het emailadres: reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl tot 15 december 2017 voor werkgevers de mogelijkheid om zich aan te melden voor de lijst. De Belastingdienst kan deze lijst controleren en vervolgens hanteren om werkgevers toe te staan weer per 1 juli 2018 eigenrisicodrager te worden.

Het lijkt ons zinvol dat inkomensadviseurs met verzekeraars afstemmen of hun relaties die door de WGA-operatie ten onrechte zijn teruggekeerd in de publieke verzekering op de lijst zijn opgenomen. Vervolgens kan de werkgever weer begeleid worden in het WGA-adviestraject richting juli 2018. De aanvraagprocedure is dan (gelukkig) op de normale wijze, dus 13 weken voor 1 juli zal een aanvraag met garantieverklaring door de Belastingdienst ontvangen moeten zijn. Binnenkort volgt het Wetsvoorstel en weten we wellicht wat meer.

243