Loondoorbetalingsplicht werkende AOW-er waarschijnlijk terug naar 6 weken

Contact

In 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hierin is een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werkende AOW’ers geregeld. De parlementaire behandeling van de wet door de Tweede Kamer heeft toen geleid tot zorgen over mogelijke verdringing van niet-AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt als gevolg van de wet.

Om dit tegen te gaan is vervolgens een overgangsmaatregel aan de wet toegevoegd. Hierin is o.a. opgenomen dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig 13 weken bedraagt in plaats van 6 weken, zoals in de wet was voorgesteld. Inmiddels is uit evaluatieonderzoek gebleken dat de mogelijke verdringing niet heeft plaatsgevonden, waardoor de periode van loondoorbetaling bij ziekte kan worden teruggebracht naar 6 weken.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer onlangs voorgesteld de overgangsmaatregel te laten vervallen. Hierdoor worden voor AOW-gerechtigden de volgende termijnen teruggebracht van dertien weken naar zes weken:
• de periode van loondoorbetaling bij ziekte;
• het opzegverbod bij ziekte;
• de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
• het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

De beoogde ingangsdatum is 1 april 2021.

NB Als in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling de nu geldende termijn van dertien weken zonder voorbehoud is opgenomen, dan blijft deze, als afwijking ten gunste van de werknemer, van kracht.

243