Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

Contact
calculator-385506_1920.jpg

De Participatiewet trad in januari 2015 in werking zodat het voor werkgevers eenvoudiger zou worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De wet verving de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. Uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP bleek echter dat de wet nauwelijks heeft geleid tot verhoging van de baankansen.

Sinds de invoering van de Participatiewet is het aandeel werkgevers dat mensen uit de doelgroep in dienst neemt niet gegroeid. Wanneer het wel lukt om mensen te plaatsen, zijn dit vooral werknemers met lichamelijke beperkingen en een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast blijkt dat niet iedereen in de doelgroep binnen afzienbare tijd in staat is om te werken. Ook is de inkomenspositie verslechterd voor jonggehandicapten, is er minder kans op een baan voor de doelgroep Wsw en voor de klassieke bijstandsgerechtigden is er nauwelijks groei in baankansen en vast werk.

Als oorzaak voor deze resultaten wordt genoemd dat de gemeenten opstartproblemen hadden bij hun nieuwe taak en doelgroep, dat de vrij te besteden middelen voor de begeleiding ervoor zorgt dat gemeenten worden geprikkeld om hun inspanningen bewust te richten op de meest kansrijke groep binnen de doelgroep. Daarnaast blijken een aantal aannames in de wet niet te kloppen met de praktijk en heeft de overgang naar één wet niet geleid tot minder complexiteit.

243