Compensatie van de transitievergoeding

Contact
calculator-385506_1920.jpg

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers  een verzoek bij UWV indienen om compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte terug te vorderen. Een gunstige bijkomstigheid in deze roerige tijden is dat deze compensatie voor werkgevers de nodige financiële middelen oplevert, die nu hard nodig kunnen zijn. Wel is duidelijk dat er geen aparte regeling komt voor bedrijven die door corona in de financiële problemen komen. Daarvoor is de Noodregeling (NOW) van toepassing.

Enkele aandachtspunten:

 • Eind 2019 heeft minister Koolmees besloten om de toetsing van het doorbetaalde loon (tijdelijk) achterwege te laten. Dit heeft te maken met bijzondere situaties rondom al uitbetaalde ZW (no risk), vervroegde IVA of situaties waarbij er sprake is van WAZO.  Bijzonder is dat het UWV wel om loonstroken vraagt bij de beoordeling van de compensatie.  Dit is echter voor de meeste situaties versimpeld naar een tweetal loonstroken; één voor het einde van het eerste jaar van ziekte en één in het tweede jaar.

 • Uitspraak van de Hoge Raad rondom het recht op transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag.  Hierbij gaat het om die situaties dat een werknemer na twee jaar ziekte wel in dienst kan blijven, maar in aangepast werk.

In eerste instantie heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het kunnen blijven werken in minder uren. Daarbij is er recht op een gedeeltelijke transitievergoeding, als er sprake is van een substantiële urenvermindering. Dit is dan tenminste 20% urenverlies.

Zie: ECLI:NL:HR:2018:1617

De tweede situatie ging over een werknemer die in passende arbeid wel het aantal uren behield, maar tegen een lager inkomen. Daarvan heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan met als strekking dat er geen recht is op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Zie: ECLI:NL:PHR:2020:202

Voorwaarden compensatie transitievergoeding voor werkgever

Om in aanmerking te komen voor compensatie via de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt je werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte.

 2. Je werknemer had recht op de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding.

 3. Je hebt de transitievergoeding daadwerkelijk aan je werknemer betaald.

Je moet kunnen aantonen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Zo moet je bij de aanvraag voor compensatie de volgende documenten aan het UWV kunnen overleggen:

 • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;

 • De vaststellingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;

 • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;

 • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Compensatie transitievergoeding, hoeveel?

Als je bij het UWV aanspraak maakt op de Regeling compensatie transitievergoeding, kan dat flink wat geld opleveren. Zeker als je de laatste vijf jaar meerdere werknemers hebt moeten laten gaan wegens langdurig ziekte­verzuim. Gemiddeld bedraagt een transitievergoeding zo’n 13.500 euro, maar dit kan oplopen tot wel 83.000 euro.

In de meeste gevallen zal de compensatie echter lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Het UWV gaat bij de berekening van het bedrag namelijk uit van het volgende:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het jaarlijks wettelijk vastgestelde maximumbedrag voor de transitievergoeding. Behalve als het jaarsalaris van je werknemer hoger was dan dit bedrag.

 • Heb jij met je werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan dit afgesproken bedrag.

 • De compensatie wordt berekend tot het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar stopt. Dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd gedurende een periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) of gedurende een slapend dienstverband wordt echter niet vergoed.

 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is op 1 januari 2020 gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV kijkt daarom naar de datum waarop je gestart bent met de procedure om de arbeids­overeenkomst met je werknemer te beëindigen.

Was dit na 1 januari 2020, dan hanteert het UWV de nieuwe berekening. Was het vóór 1 januari 2020, dan geldt de oude berekening. Je moet hiervoor wel bewijsstukken kunnen overleggen.

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe?

Wil je een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die je hebt betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV, maar niet eerder dan 1 april 2020.

Vanaf die datum staat op het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Op de website van het UVW vind je ook een stappenplan met tips om je te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het is van belang om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Deze is namelijk niet in alle gevallen gelijk en hangt af van de datum waarop je de transitievergoeding aan je werknemer hebt betaald.

Heb je de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kun je de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020.

Heb je de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Beoordelingstermijn

Ook de duur van de beoordeling van je aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van je (ex-)werknemer.

Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd? Dan moet het UWV een beslissing nemen binnen 26 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend. Bij een positief oordeel moet de compensatie uiterlijk zes weken na de beslissing aan jou zijn uitbetaald.

Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, geldt een andere termijn. In dat geval moet je uiterlijk acht weken na het indienen van je aanvraag een beslissing van het UWV krijgen. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

 • Voor werkgevers

Voor jou als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat je dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers. Voor jou als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat je dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

 • Voor werknemers

Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen.

243